You Have 1 Item in your Cart. Price is $199

Regulamin - wynajmu kampera

 • Regulamin

  Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego stanowią integralną część Umowy Najmu i określają wzajemne prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego.

  I. Zasady ogólne

  1. Przedmiotem umowy jest wynajem samochodu kempingowego (zwany dalej „pojazd”) wraz z wyposażeniem dodatkowym, określonym w Umowie Najmu.

  II. Właściwości Najemcy

  1. Najemcą i kierowcą samochodu może być wyłącznie osoba, która ukończyła co najmniej 25 lat i nie osiągnęła wieku 65 lat.

  2. Najemca musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii B od co najmniej 3 lat, lub kategorii C od co najmniej 1 roku.

  III. Warunki formalne

  1. Do podpisania umowy niezbędne są:

  a) w przypadku osób fizycznych - dwa dokumenty potwierdzające tożsamość Najemcy, w tym prawo jazdy, oraz ostatni zapłacony rachunek z adresem (za energię, telefon, gaz itp.)

  b)w przypadku przedsiębiorców- aktualne zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej, aktualny odpis z KRS, NIP, REGON, a w przypadku reprezentowania podmiotu gospodarczego także dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej.

  2. Oryginały i kserokopie przedłożonych dokumentów stanowią załączniki Umowy Najmu.

  IV. Ubezpieczenie pojazdu i odpowiedzialność Najemcy

  1. Pojazd posiada ubezpieczenie w zakresie OC, AC i Assistance.

  2. Do Umowy Najmu dołączone zostają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU), OC, AC oraz Assistance, które szczegółowo opisują wymagania w stosunku do Najemcy co do sposobu używania pojazdu oraz procedury postępowania, w tym procedury na wypadek powstania szkody. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania warunków OWU.

  3. Naruszenie przez Najemcę warunków OWU skutkować będzie pociągnięciem do pełnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody, w tym za szkody wynikłe na skutek niewypłacenia całości lub części odszkodowania przez Ubezpieczyciela.

  V. Rezerwacja, opłaty, kaucja

  1. Najemca może dokonać rezerwacji pojazdu w formie telefonicznej lub elektronicznej (e-mail). Po wpłynięciu rezerwacji Najemca otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia. W terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji, na konto Wynajmującego należy uiścić opłatę rezerwacyjną wynoszącą 25% wynagrodzenia należnego za czas najmu pojazdu, nie mniej jednak niż 1000 zł. Rezerwacja pojazdu nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.

  2. Najemca może dokonać zmiany terminu rezerwacji, jednakże zmiana terminu będzie uzależniona od zgody Wynajmującego.

  3. W przypadku rezygnacji Najemcy Wynajmującemu przysługuje prawo zatrzymania opłaty rezerwacyjnej.

  4. Czynsz najmu (wynagrodzenie) ustalane jest jako iloczyn liczby dób rozpoczętych od chwili wydania pojazdu i opłaty dobowej. Przez dobę rozumie się kolejne 24 godziny od chwili wydania pojazdu. Zapłata wynagrodzenia następuje z góry, przed wydaniem pojazdu.

  5. W przypadku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej wysokość wynagrodzenia ulega odpowiedniemu pomniejszeniu o uiszczoną opłatę rezerwacyjną.

  6. W przypadku zwrotu pojazdu przed zakończeniem okresu umowy Wynajmującemu należy się ustalone wynagrodzenie w pełnej wysokości.

  7. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji, wynoszącej 5000 zł, jako kwoty stanowiącej zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy z tytułu zawartej umowy, a w szczególności w przypadku:

  a) utraty, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu,

  b) zgubienia kluczyków, pilota do autoalarmu lub dowodu rejestracyjnego,

  8.Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu pojazdu, w całości lub w części, gdy zaistniały podstawy jej pomniejszenia lub zatrzymania.

  9. Wynajmujący do chwili uiszczenia wynagrodzenia i kaucji może wstrzymać się z wydaniem pojazdu.

  10. Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z kaucji zobowiązań Najemcy, powstałych w związku z zawarciem Umowy Najmu, w tym również zobowiązań do zapłaty odszkodowania wynikającego z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

  11. Dodatkowe obligatoryjne opłaty za najem pojazdu to: - opłata serwisowa - 400 zł brutto (obejmuje kompleksowe mycie i sprzątanie pojazdu + napełnienie butli gazowej) - pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem i tak też musi zostać zwrócony. W przeciwnym razie Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami paliwa zwiększonymi o koszty administracyjne – 100zł brutto.

  VI. Odstąpienie od umowy

  1. W przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu przez Najemcę bez winy Wynajmującego, Wynajmujący uprawniony jest do zatrzymania uiszczonych przez Najemcę opłat tj. opłaty rezerwacyjnej i wynagrodzenia. Kaucja podlega zwrotowi, chyba że nastąpią okoliczności przemawiające za jej zatrzymaniem w całości lub w części.

  2. Wynajmującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy najpóźniej do dnia wydania pojazdu. W takim przypadku Wynajmujący w terminie 3 dni od odstąpienia zobowiązany jest do zwrotu wszystkich opłat uiszczonych przez Najemcę. Najemcy nie przysługują wówczas względem Wynajmującego żadne dodatkowe roszczenia.

  3.W przypadku złożenia przez Najemcę niebędącym konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo o anulowaniu rezerwacji, Wynajmujący jest uprawniony do naliczenia następujących opłat:

  a)0zł- jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało 60 lub więcej dni

  b)20% ceny wynajmu (jednak nie mniej niż 1000 zł) jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało między 30 a 59 dni

  c)50% ceny (jednak nie mniej niż 1500zł) jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało między 7 a 29 dni

  d)75% ceny ( jednak nie mniej niż 1500 zł) jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało mniej niż 7 dni.

  VII. Okresy najmu, wydanie i zwrot pojazdu

  1. Przewidziany minimalny i maksymalny okres najmu uzależniony jest od pory roku, w której nastąpi wydanie pojazdu i wynosi on:

  a) w okresie sezonu- czerwiec, lipiec, sierpień- minimum 7 dni,

  b) poza sezonem- minimum 3 dni

  2. Wydanie pojazdu następuje w siedzibie Wynajmującego .

  3. Wydanie pojazdu poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowi załącznik do Umowy Najmu. Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera opis stanu pojazdu, w jakim znajduje się pojazd w chwili dokonania jego oględzin i wydania oraz służy porównaniu stanu pojazdu w chwili jego wydania ze stanem pojazdu w chwili jego zwrotu.

  4. Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć pojazd w pełni sprawny technicznie, w stanie czystym, z uzupełnionym do pełna zbiornikiem paliwa i butlą gazową. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego pojazdu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu w chwili sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego i wydania pojazdu. Najemca nie może odmówić odbioru pojazdu z powodu stwierdzonych usterek, które nie wpływają na możliwość normalnego jego używania.

  5. Przed wydaniem pojazdu Zainteresowany zobowiązany jest odbyć szkolenie z zakresu obsługi pojazdu, a na własne życzenie może wziąć udział w jeździe próbnej z osobą wskazaną przez Wynajmującego.

  6. Zwrot pojazdu powinien nastąpić w terminie wskazanym w Umowie Najmu. W przypadku zwrotu pojazdu po upływie terminu umowy Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości dwukrotnej stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia. W przypadku niedotrzymania terminu i nieskontaktowania się z Wynajmującym, po upływie 5 godzin od ustalonej godziny zwrotu Wynajmujący może poinformować organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przez Najemcę przestępstwa przywłaszczenia mienia.

  7. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w stanie nieuszkodzonym, czystym (wewnątrz i na zewnątrz), opróżnionymi zbiornikami wody brudnej oraz toalety chemicznej oraz z uzupełnionym zbiornikiem paliwa i butli gazowej. Zwrot pojazdu z uchybieniem tych warunków oznaczać będzie obciążenie Najemcy dodatkowymi kosztami, wynoszącymi w przypadku konieczności wyczyszczenia brudnego pojazdu 246 zł brutto za wyczyszczenie wnętrza pojazdu, w tym dodatkowo 500zł brutto za wyczyszczenie toalety.

  8.Opłata za niezastosowanie się do całkowitego zakazu palenia( w tym papierosów elektronicznych) - 5000 zł brutto

  9. Zniszczenie tapicerki na łóżkach lub fotelach - 1500zł brutto

  10.Poplamienie tapicerki skutkuje kosztem prania w wysokości 1000 zł brutto

  VIII Warunki używania pojazdu

  1. Najemca zobowiązuje się do:

  a) użytkowania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do celów wyłącznie turystyczno- rekreacyjnych i w związku z tym oświadcza, że nie będzie brać udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, przewozić rzeczy, a w szczególności ładunków łatwopalnych, materiałów niebezpiecznych albo trujących.

  b) przestrzegania przepisów prawa drogowego obowiązujących w kraju, w którym użytkuje pojazd,

  ,

  c) nie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

  d) nie używania pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, poza miejscami kempingowymi,

  e) nie przewożenia większej liczby osób lub ładunków o większej masie niż wskazana w dowodzie rejestracyjnym,

  h) nie przewożenia zwierząt, chyba, że Wynajmujący wyrazi uprzednią zgodę,

  i) nie holowania innych pojazdów lub przyczep,

  j) bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia w pojeździe.

  2. W przypadku konieczności pozostawienia pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych lub widowiskowych (np. stadiony, hale widowiskowe), w czasie, gdy odbywają się w nich imprezy masowe, Najemca zobowiązany jest do pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym.

  3. Najemca odpowiada za straty powstałe w związku z niezabezpieczeniem samochodu lub brakiem dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Najemca zobowiązany jest do posiadania dokumentów pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym przy sobie, a ich pozostawienie w samochodzie jest surowo zabronione.

  4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przewożone lub pozostawione w pojeździe rzeczy.

  IX. Procedury postępowania w przypadku awarii, wypadku, kolizji lub uszkodzenia

  1. Najemca zobowiązany jest do regularnego sprawdzania stanu technicznego pojazdu, aby zapewnić bezpieczne i bezawaryjne używanie.

  2.W przypadku awarii, wypadku, kolizji drogowej lub kradzieży pojazdu albo innego zdarzenia skutkującego jego uszkodzeniem Najemca zobowiązany jest do:

  a) natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego i następnie Ubezpieczyciela oraz do podjęcia czynności zgodnie z warunkami przewidzianymi w OWU i poleceniami Wynajmującego,

  b) niezwłocznego powiadomienia Policji oraz uzyskania notatki służbowej sporządzonej przez Policję na miejscu zdarzenia,

  c) zabezpieczenia pojazdu w sposób uniemożliwiający powiększanie rozmiaru szkody (np. poprzez odstawienie pojazdu na parking strzeżony do czasu przybycia Wynajmującego),

  d) ustalenia sprawcy zdarzenia.

  3. W przypadku zwłoki w poinformowaniu Wynajmującego Najemca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami z niej wynikającymi.

  4. Zgłoszenie powinno obejmować szczegóły zdarzenia, w tym rodzaj i rozmiar szkody. Sporządzony ze zdarzenia protokół powypadkowy musi zawierać nazwiska i adresy osób uczestniczących w zdarzeniu (w tym także świadków), numery rejestracyjne pojazdów, numery polis ubezpieczeniowych (wraz z nazwami firm ubezpieczeniowych). Protokół musi zostać podpisany przez obie strony.

  5. Najemcy nie wolno wykonywać żadnych napraw pojazdu bez wyraźnej uprzedniej zgody Wynajmującego. Po uzyskaniu zgody Najemca powinien usunąć szkodę w takim stopniu, by możliwe było dalsze bezpieczne używanie pojazdu, bez pogarszania stanu pojazdu.

  6. Jeśli z okoliczności wynika, iż uszkodzenie pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu jazdy, a kontynuowanie jazdy nie spowoduje dalszego pogorszenia stanu technicznego pojazdu, Najemca za wyraźną zgodą Wynajmującego może w dalszym ciągu kontynuować jazdę.

  7. W przypadku awarii niezawinionej przez Najemcę lub osób, za które ponosi odpowiedzialność, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów usunięcia awarii. Jeśli dalsze używanie pojazdu nie jest możliwe Wynajmujący obniży wynagrodzenie za okres, w którym używanie pojazdu było niemożliwe.

  8.W przypadku utraty lub uszkodzenia pojazdu w stopniu uniemożliwiającym dalszą jazdę, Wynajmujący nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów zakwaterowania i kosztów powrotu do miejsca zamieszkania. Najemcy przysługują wówczas jedynie uprawnienia wynikające z ubezpieczenia Assistance.

  X. Odpowiedzialność Najemcy

  1. Opłaty najmu zawierają ubezpieczenie pojazdu, jednakże Najemca odpowiada za: - szkody, które nie zostały objęte odpowiedzialnością odszkodowawczą Towarzystwa Ubezpieczeniowego, - szkody powstałe z winy Najemcy o wartości do 5000 zł (udział własny AC)

  2. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego używania pojazdu, chyba że są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi.

  3. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w pojeździe, jeżeli na skutek zawinionego naruszenia postanowień OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania lub wypłaci odszkodowanie w mniejszej wysokości, niż takie, które byłoby wypłacone, gdyby Najemca nie naruszył postanowień OWU.

  4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Najemcy dotyczy szkód powstałych w czasie trwania umowy najmu, choćby ich wykrycie nastąpiło po zwrocie pojazdu, w szczególności, gdy Najemca usiłował ukryć szkodę.

  5. Najemca odpowiedzialny jest jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których wykonuje umowę.

  6.Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu, chyba, że właściwe przepisy odpowiedzialność wyłączają.

  7. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, mandaty karne, opłaty dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym, naliczone w czasie dysponowania przez niego pojazdem, chyba że powstały one z winy Wynajmującego.

  XI. Dane osobowe

  Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wynajmującego do celów marketingowych oraz w celu dochodzenia roszczeń lub wyjaśnienia wszelkich formalności związanych z ewentualnymi powstałymi szkodami, a także innymi postępowaniami przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

  Zapoznałem/am się z warunkami niniejszego Regulaminu i akceptuję je:
  ….......….............................................................. (data i podpis Najemcy)

Jeżeli po przeczytaniu są wątpliwości?

Jeżeli jakiś punkt regulaminu jest dla Państwa niezrozumiały, czekamy na pytania i postaramy się rozwiać wszelkie niejasności.